GP Bladrammenas Multiresistent GLB

Bladrammenas heeft een snelle beginontwikkeling en kan vooral bij een ruime stikstofbemesting zeer hoge drogestofopbrengsten geven. Belangrijke kweekdoelen zijn resistentie tegen het bietencysteaaltjes en tegen wortelknobbel-alen (Meloidogyne chitwoodi), alsmede een late bloei en goede hergroei na maaien.

GP Multiresistent GLB+ kan zowel in het voorjaar als in het najaar gezaaid worden. GP Multiresistent GLB+ bestrijd zowel het bietencyste aaltje als het maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi). Inzaai in het voorjaar wordt gedaan om een optimale lokking van de aaltjes te realiseren. Een hoge resistentiegraad tegen BCA is voor dit gewas gewenst. Bij de teelt als stoppelgewas in het najaar is de bestrijding van BCA en Chitwoodi minder effectief dan in het voorjaar. Bij uitzaai na 1 augustus mag daarom niet worden verwacht dat een belangrijke bestrijding van de aaltjes zal worden verkregen

Meer informatie: GP Bladrammenas Multiresistent GLB