Wet- en regelgeving

Nieuw in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) verandert in 2023. Doel van het nieuwe GLB is om de landbouw toekomstbestendig te maken, de natuur te versterken en het platteland leefbaar te houden. Belangrijk daarin is de eco-regeling: als u eco-activiteiten uitvoert, krijgt u een hogere bijdrage. De eco-regeling richt zich op 5 gebieden: klimaat, biodiversiteit, bodem, landschap, water.
Dit verandert er ook in het GLB vanaf 2023:

 • Een extra betaling bij de basispremie voor de eerste 40 hectare landbouwgrond
 • Een bijdrage voor de oppervlakte van landschapselementen
 • Een biologische boer krijgt de maximale vergoeding voor eco-activiteiten uit de eco-regeling
 • Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) richt zich meer op water en klimaat. Ook breidt het ANLb uit: meer beheermogelijkheden, meer budget, meer deelnemers, meer hectares
 • Vestigingssteun en extra betaling op basispremie voor jonge landbouwers (tot en met 40 jaar)

Bufferstroken
Vanaf 2023 is het verplicht om een bufferstrook langs een waterloop aan te houden. De waterloop ligt langs uw landbouwgrond. Hier mag u geen mest op uitrijden en geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. De breedte van de bufferstrook hangt af van het type waterloop. De strook telt niet mee voor de mestplaatsingsruimte op uw landbouwgrond.

Het GLB heeft regels voor het gebruik van een bufferstrook. Ook biedt het GLB mogelijkheden voor subsidie voor eco-activiteiten op bufferstroken.

Bodem minimaal bedekken
Voor zware klei geldt dat 80% van het bouwland bedekt moet zijn in een periode van zes weken tussen 1 augustus en 1 november. Voor lichtere klei is een periode van acht weken van toepassing tussen 1 augustus en 30 november. De winterbedekking kan bestaan uit een ingezaaid wintergewas, vanggewassen, stoppels, mulchen, plantenresten of groenbemester.Dit zijn een aantal veranderingen van het GLB.

Voor meer info en volledige regeling zie website RVO: www.rvo.nl

7e Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn

De Nitraatrichtlijn heeft tot doel om de waterverontreiniging die wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen. Voorts moet Goede Landbouwpraktijk worden gestimuleerd en eutrofiëring van oppervlaktewater worden tegen gegaan. Een Lidstaat stelt vast welke gebieden kwetsbaar zijn en welke maatregelen genomen moeten worden om aan de doelen te gaan voldoen. Nederland heeft het hele grondgebied aangewezen als kwetsbare zone. Deze maatregelen worden vastgelegd in zogenaamde actieprogramma’s. Het 7e actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn voor de periode 2022 – 2025 geeft Nederland invulling aan deze verplichtingen van de Nitraatrichtlijn. Sommige regelingen gelden pas voor na 2023.

Het 7e Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn heeft ook gevolgen voor de keuze van de gewassen en groenbemesters o.a.:

 • Verplichte teelt vanggewas
  • Vanggewassen vóór 1 oktober op zand- en lössgrond
  • Uw grond ligt in een met nutriënten verontreinigd gebied (NV-gebied)
 • U teelt één keer in de 4 jaar een rustgewas op zand- en lössgrond. We beginnen te tellen in 2023. Dat betekent dat u uiterlijk in 2026 een rustgewas teelt op uw percelen. Dat is goed voor de kwaliteit van het water en de bodem. Rustgewassen zijn met name grassen en winter- en zomergranen. Ook luzerne, klaver en vezelgewassen zijn opgenomen in de lijst met toegestane rustgewassen.
  Let op: Doet u in 2023 mee aan het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan gelden er andere regels, bijvoorbeeld bij de eco-activiteiten.

Dit zijn een paar voorbeelden uit het 7e Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn.

Voor meer informatie en de volledige regelgeving zie www.rijksoverheid.nl.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Veel regelingen uit GLB komen ook voor in het 7e Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn en overlappen elkaar maar er zijn ook tegenstrijdigheden. Daarom is het belangrijk om goed te kijken welke groenbemesters van GPSeeds kunnen worden ingezet voor de GLB regeling en 7e actie programma Nitraatrichtlijn. Om de juiste keuze hierin te maken raadpleeg uw adviseur.