GP Bladrammenas GLB

Bladrammenas heeft een snelle beginontwikkeling en kan vooral bij een ruime stikstofbemesting zeer hoge drogestofopbrengsten geven. Belangrijke kweekdoelen zijn resistentie tegen het bietencysteaaltjes en tegen wortelknobbel-alen (Meloidogyne chitwoodi), alsmede een late bloei en goede hergroei na maaien.

GP Bladrammenas GLB+ kan zowel in het voorjaar als in het najaar gezaaid worden. Inzaai in het voorjaar wordt gedaan om een optimale lokking van de bietencyste aaltjes te realiseren. Een hoge resistentiegraad tegen BCA is voor dit gewas gewenst. Bij de teelt als stoppelgewas in het najaar is de bestrijding van BCA minder effectief dan in het voorjaar. Bij uitzaai na 1 augustus mag daarom niet worden verwacht dat een belangrijke bestrijding van het BCA zal worden verkregen.

Meer informatie: GP Bladrammenas GLB