Groenbemesters

De Perfect(e) Bodem, basis voor iedere teelt
Om de teelt van een gewas succesvol te laten verlopen moet de uitgangssituatie optimaal zijn. Dit betekent dat, als de bodem in optimale conditie is, alle andere maatregelen en keuzes voor de teelt van een gewas kunnen bijdragen tot een succesvol resultaat.

Door steeds strengere milieueisen en nieuwe wetgeving wordt het belangrijker om te zorgen voor de PERFECT(e) BODEM. Toevoer van nutriënten wordt meer en meer beperkt en chemische bestrijding van ziekten en plagen is steeds vaker aan banden gelegd. Door deze ontwikkelingen zal er verantwoord met de bodem moeten worden omgegaan en meer uit de bodem gehaald moeten worden.

Groenbemesters
De bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid, kortom bodemvitaliteit, kan worden behouden of verbeterd door gebruik te maken van groenbemesters. Groenbemesters zijn onmisbaar, zeker bij de intensieve teelten, om de maximale opbrengsten te behalen. Groenbemesters zoals tussen- en nagewassen en vanggewassen kunnen bijdragen aan:

  • Verhoging organische stof gehalte van de bodem
  • Bestrijding van ziekten en plagen, o.a. aaltjes
  • Verbetering bodemstructuur
  •  Verbetering van het bodemleven
  • Vastleggen van stikstof (vlinderbloemigen)
  • Beperking van stikstofuitspoeling
  • Verbetering van de biodiversiteit

Afhankelijk van de bodemomstandigheden, gewaskeuze, bodemgezondheid, bodemvruchtbaarheid, wet- en regelgeving en tijdstip van inzaai, zal de juiste groenbemester moeten worden gekozen.