Organische stof

Organische stof (OS) heeft vele, belangrijke functies in de bodem. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid en verhoogt het vochthoudend vermogen van de grond. OS heeft een belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid. Door toevoer van OS wordt het bodemleven gestimuleerd en na afbraak van de OS komen relevante mineralen beschikbaar(mineralisatie).

Het is van groot belang om het organische stof gehalte van de bodem op peil te houden of zelfs te verhogen. De aanvoer van effectieve organische stof (EOS*) moet minimaal gelijk zijn aan de jaarlijkse afbraak in de bodem.
OS kan aan de bodem worden toegevoegd door:

  • Compost
  • Gewasresten
  • Ondergewerkte groenbemesters
  • Organische mest

Globaal kan gesteld worden dat er per jaar gemiddeld 1% – 1,5% organische stof in de bodem wordt afgebroken. Uit meerjarig onderzoek is gebleken dat de waarde van EOS kan oplopen tot € 100,- / 100 kg, bij normale OS aanvoer t.o.v. lage OS aanvoer.
Door tijdig groenbemesters in te zaaien en deze onder te werken, kan de groenbemester dus veel geld opleveren t.o.v. weinig of geen OS aanvoer. Afhankelijk van de keuze van de groenbemester varieert dit tussen de € 650,- tot € 1.100, – per ha.

Het inzaaien van een groenbemester, investeren in OS, loont altijd.

Tabel: Aanvoer verse organische stof (OS) en effectieve organische stof (EOS) uit goed ontwikkelde, ingewerkte groenbemesters

GROENBEMESTER¹ OS (KG/HA) EOS (KG/HA)
Afrikaantjes 3.850 850
Bladkool 3.600 850
Bladrammenas 3.800 875
Engels raaigras 4.250 1.155
Facelia 2.750 650
Gele mosterd 3.800 875
Italiaans raaigras 4.200 1.100
Rode klaver 4.100 1.100
Westerwolds raaigras 4.000 1.050
Wikken 2.800 650
Winterrogge 3.200 840
Witte klaver 3.100 850
¹ = Gezaaid vóór 1 september
Bron: kennisakker.nl